Just one second...

 

Vũ Vi Minh Quân

 

Năm sinh: 05/02/1985

 

Quê quán: Ninh Bình

 

CHV – Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

 

Vị trí công tác: Phó trưởng phòng

 

Đơn vị: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp & Phát triển Kỹ năng – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 

Liên hệ: 0937512869

 

Thông điệp:

“Đừng cầu xin một cuộc sống dễ dàng, mà hãy cầu nguyện cho sức mạnh để chịu đựng một cuộc sống khó khăn”.

CHV - Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh:
Vị trí công tác :
:Phó trưởng phòng
Đơn vị:
:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp & Phát triển Kỹ năng - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai