Just one second...

 

ThS.Tạ Thị Thủy

 

Năm sinh: 27/10/1984

 

Quê quán: Nghệ An

 

CHV – Chuyên ngành Quản lý kinh tế

 

Vị trí công tác: Phó trưởng phòng

 

Đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 

Liên hệ:0937455009

 

Thông điệp:

We must be silent before we can listen. We must listen before we can learn. We must learn before we can prepare. We must prepare before we can serve. We must serve before we can lead – William Arthur Ward

Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe. Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi. Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phụng sự. Chúng ta phải phụng sự trước khi có thể dẫn đường.

 

CSV - :
Chuyên ngành Quản lý kinh tế
Vị trí công tác:
:Phó trưởng phòng
Đơn vị:
:Phòng Kế Hoạch – Tài Chính