Just one second...

 

ThS.Phan Văn Hoàng

 

Năm sinh: 20/07/1983

 

Quê quán: Bình định

 

CHV – Chuyên ngành Quản lý kinh tế

 

Vị trí công tác: Phó trưởng khoa

 

Đơn vị: Khoa Khoa học Ứng dụng – Sức khỏe thuộc Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 

Thành tích cá nhân : Đạt được bằng khen của Trung ương, của Tỉnh và của Trường.

 

Liên hệ: 0948739292

 

Thông điệp:

  • Cố gắng để thành công.
  • The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of like is to serve. The secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty of life is to give – William Arthur Ward

 

CHV - Chuyên ngành Quản lý kinh tế:
Vị trí công tác:
:Phó trưởng khoa
Đơn vị:
:Khoa Khoa học Ứng dụng - Sức khỏe thuộc Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
EnglishTiếng Việt