Just one second...

 

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

 

Quê quán:Cà Mau 

Chuyên ngành Công Nghệ Thực Phẩm,

Vị trí công tác: Chuyên viên phòng quản lý chất lượng QA/QC,

Đơn vị: CTY cổ phần UNIBEN.

Số điện thoại:  0983796219

Email: nguyentrongnghia19061994@gmail.com