Just one second...

 

  • Họ Tên: Lê Bình An Năm
  • Sinh: 25/10/1995
  • Khóa học: 2013-2017
  • Ngành học: Tài chính Ngân hàng
  • Thành tích cá nhân: Nhân viên đạt thành tích vượt xa kỳ vọng 2018
  • Chức danh: Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
  • Đơn vị: Ngân Hàng Á Châu – PGD Bình Trị Đông
  • Email: anlb@ acb.com.vn
  • SĐT: 0336973142

 

 

 

 

 

 

Ngành học:
:Tài chính Ngân hàng
Khóa học:
:2013-2017